Välkommen på Årsmöte i HP-Connect Sweden!

I år träffas vi för årsmötet på Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10 i Stockholm.
Innan årsmötet så finns det möjlighet att besöka Abbamuseet Djurgårdsvägen 68 för en guidad visning.
Abbamuseet har en begränsning på 25 personer per guidégrupp varför principen först till kvarn gäller vid anmälning.


Datum: 2013-05-20
Tid: 16:30 till 21:00

För anmälan se längst ned.

Agenda:
Kl 16:15 Buss avgår från Villa Källhagen till Abbamuseet
Kl 16:25 Samling utanför Abbamuseet
Kl 16:30 Guidad visning av Abbamuseet
Kl 18:00 Buss tillbaka till Villa Källhagen och årsmötet i konferensrum Eken
Kl 19:00 Middag

Vi hoppas på en trevlig afton tillsammans!

Till Villa Källhagen tar man sig kommunalt via buss 69.
Abbamuseet tar man sig till med spårvagn 7 alternativt till Villa Källhagen och därifrån anordnar vi bussförbindelse, buss tillbaka från
Abbamuseet avgår 18:00

Ur stadgarna

§ 8: ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Medlem som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 1 mars.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

1. årsmötets öppnande
2. upprättande av röstlängd
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. fastställande av dagordningen
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
8. revisorernas berättelse
9. beslut om fastställande av balans- och resultaträkningarna
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. val av ordförande
12. val av övriga styrelseledamöter
13. val av revisorer och revisorssuppleant
14. val av valberedning
15. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
16. förslag från enskild medlem som i tid kommit styrelsen tillhanda
17. övriga frågor
18. årsmötets avslutande

Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem.

Björn-Erik Tapper
HP-Connect Sweden

Anmälan för deltagande skicka ett mail till styrelsen@hp-connect.se med dina kontaktuppgifter.
Vänligen specificera om ni vill komma på både Abba museet (25 första anmälningarna) och Årsmötet med middag (inga begränsningar) eller bara årsmötet med middag.
Ange även om ni har allergier och ev frågor ni vill ta upp på årsmötet i mån av tid.